Zainteresovani članovi obrasce kandidatura mogu preuzeti u regionalnoj lekarskoj komori u kojoj su upisani u Imenik Komore.

Obrasci za kandidature se preuzimaju lično, a popunjeni obrasci za kandidatute za navedene organe predaju se lično u sedištu regionalne lekarske komore u kojoj su kandidati upisani u Imenik Komore.

Uz popunjene obrasce kandidati predaju fotokopiju lične karte i očitanu ličnu kartu (LKS sa čipom) i potrdu da je kandidat upisan u Imenik komore kao redovan član, izdatu od strane regionalne lekarske komore.