II redovna sednica ovog PO, održana dana 25.04..2019.godine u sedištu RLKJIS, u Nišu.
1.Usvajanje zapisnika sa I redovne sednice PO ze primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi RLKJIS održane dana 28.11. 2018.godine.

Odluka: Usvaja se zapisnika sa I redovne sednice PO ze primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi RLKJIS održane dana 28.11. 2018.godine.

2. Predlaganje izmena Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi-razmatranje Odluke PO za PZZ RLK Vojvodine.
Nakon razmatranja Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi kao i odluke istoimenog PO RLK Vojvodine, članovi ovog PO donose:

Zaključak: S obzirom da je od strane istoimenog PO na nivou LKS, predloženo da RLKJIS obradi deo Pravilnika koji se odnosi na kliničke, kliničko bolničke centre i institute a koji po svojoj organizaciji i načinu osnivanja, ne pripadaju privatnom sektoru niti primarnoj zdravstvenoj zaštiti, članovi PO su razmatrali pomenuti Pravilnik u njegovom opštem delu koji se odnosi na bliže uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti samo u privatnoj praksi, i daju sledeći:

Predlog: S obzirom da u važećem Pravilniku u čl.40.st.1.tač.2. stoji da poliklinika u pogledu kadra treba da ima tri doktora medicine a najnovijim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti je u čl.38. st.5. predviđeno da se poliklinika osniva za najmanje dve različite oblasti medicine, potrebno je razmotriti mogućnost usaglašavanja navedenih odredbi.
Čl.44.tač.10- predlaže se da zdravstvena ustanova mora imati odvojene sanitarne čvorove za pacijente i osoblje, kako i sada stoji u važećem Pravilniku, ali bez uvođenja posebnih sanitarnih čvorova za muškarce i žene.
Čl.44.tač.11.-nema potrebe za postojanjem posebnog-odvojenog ulaza za prostorije u kojima se obavlja delatnost radiologije, hiberbarične medicine, laboratorije za mikrobiološku i virusološku ordinaciju, jer je u praksi svakako neophodno za svakog pacijenta najpre uraditi trijažu, a potencijalno infektivni pacijenti se i inače kreću u svim ostalim zdravstvenim ustanovama i klinikama i smatraju se zdravim sve do postavljanja dijagnoze.
Čl.45.tač.2.-predlaže se da prostorije za intervencije i endoskopiju ostanu po 16 mkv jer je predloženih 10 mkv premalo za svu onu neophodnu opremu koju ove prostorije moraju da imaju ( oprema za antišok terapiju; za pružanje hitne medicinske pomoći; pomoćni ležaj itd).
Čl.45.tač.9.“jednomesna komora-prostorija za pripremu gasova i koseonika-umesto 20mkv, da ima 15 mkv
Čl.45.tač.10. višemesna komora -zasebna prostorija, kao gore- umesto 25 mkv da bude 20 mkv, a čekaonica sa pultom i kartotekom, da ima 20 umesto 30 mkv.
Čl.47.st.1.- oglasna tabla bi trebalo da bude dimenzija NAJMANJE 50 puta 50 cm
U delu odluke PO RLK Vojvodine koji se odnosi na opremu u ordinaciji opšte medicine, PO je saglasan sa predloženom opremom koju treba izostaviti, sem neurološkog čekića, koji bi trebalo da ostane kao deo opreme. Takođe treba zadržati aparat za kiseonik sa opremom, zbog pacijenata sa infarktom, opstruktivnom bolešću i sl.
Za psihijatrijske i pedijatrijske ordinacije, članovi PO su saglasni da treba izostaviti obavezan beli mantil.
Zaključak: U slučajevima postojanja „zastarelih aparata i opreme“, članovi PO smatraju, da ukoliko se takvim aparatima i opremom postiže adekvatno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite, ne treba po svaku cenu insistirati na nabavci nove opreme, jer je to veliko finansijsko opterećenje za osnivače ordinacija.

3. Razno

Zaključak: Dostaviti članovima ovog PO, osnovne podatke o zdravstvenim ustanovama u PZZ u privatnoj praksi na teritoriji RLKJIS, radi eventualnih daljih kontakata i uspostavljanja saradnje.
Zaključak: Predlaže se predsedniku RLKJIS da realizuje.- omogući održavanje sastanka sa predstavnicima zdravstvenih ustanova iz PZZ u privatnoj praksi, radi razmene iskustava i pokušaja rešavanja aktuelnih problema u svakodnevnom radu.

Predsednik PO za PZZ u priv.praksi
Spec.dr med. Irena Mitić