III redovna sednica ovog PO, održan dana 19.06.2019.godine sa početkom u 12,00 sati u sedištu RLKJIS, Niš, Jovana Skerlića 25,uz prisustvo pozvanih osnivača-predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova PZZ.

1.Usvajanje zapisnika sa II redovne sednice PO ze primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi RLKJIS održane dana 25.04. 2019.godine.

Odluka:Usvaja se zapisnik sa II redovne sednice PO ze primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi RLKJIS održane dana 25.04. 2019.godine.

2. Razmatranje aktuelnosti vezanih za rad privatnih zdravstvenih ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i uloge Lekarske komore u zaštiti profesionalnih interesa lekara iz ovog segmenta zdravstvene zaštite.

Zaključak: Članovi PO kao i prisutni lekari angažovani u zdravstvenim ustanovama PZZ u privatnoj praksi, razmatrali su sledeće teme:
– Osiguranje lekara od profesionalne odgovornosti- prisutni su upoznati sa uslovima i ugovorom o osiguranju lekara koji je zaključila LKS
– Solidarna pomoć na koju imaju prava svi članovi Komore, kao i osnovi za podnošenje ovakvih zahteva nadležnoj Komisiji RLKJIS
– Izdavanje i obnavljanje licence u svetlu novih odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti,posebno odredbe koje se odnose na penzionere starije od 70 godina
– Nove odredbe o doprinosima koje poslodavci plaćaju prilikom angažovanja lekara-penzionera
– Status lekara na volonterskoj specijalizaciji
– Regulisanje dopunskog rada u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
– Postojanje jedinstvenog Registra u koji se imaju upisati sve zdravstvene ustanove
– Odredbe važećeg zakona koje se odnose na status lekara sa skraćenim radnim vremenom i mogućnostima za dopunski rad
– Postupanje sa medicinskim otpadom i razmenjivanje kontakata ovlašćenih organizacije koje se bave ovom delatnošću
– Najavljeno uključivanje privatnog sektora u Informacioni sistem( IZIS) kao i mogućnost javno-privatnog partnerstva između privatnih i državnih zdravstvenih ustanova

Svi prisutni su saglasni da su ovakvi skupovi veoma praktični i korisni, jer kroz razmenu iskustava kao i kroz upoznavanje sa radom i nadležnostima Komore, mnogo lakše dolaze do pravih informacija, te da se nastavi sa ovakvom praksom i u narednom periodu.

Predsednik PO za PZZ u priv.praksi
Spec.dr med. Irena Mitić.