III redovna sednica Posebnog odbora, održana dana 14.06.2019.godine sa početkom u 13 časova, u sedištu RLKJIS u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa II redovne sednice PO ze sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održane dana 21.02.2019.godine.

Odluka: Usvaja se zapisnik sa II redovne sednice PO ze sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održane dana 21.02.2019.godine.

2. Dijagnostički srodne grupe -dosadašnja iskustva u implementaciji sistema DSG u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Zaključak: Konstatuje se da su članovi ovog PO razmenili svoja iskustva vezana za praktičnu primenu DSG sistema u zdravstvenim ustanovama u kojima rade.
Takođe su saglasni da postoje brojne nedoumice i praktični problemi u svakodnevnoj primeni ovog sistema, a koji su posledica delom i nedovoljne edukovanosti lekara o ovoj temi, te da je potrebno da preko Lekarske komore dođu do bližih informacija.
Iz navedenih razloga, članovi PO podržavaju u potpunosti predlog predsednika RLKJIS da se u narednom periodu, održi posebno predavanje od strane predstavnika MZ, koji su najviše upoztnati sa implementacijom sistema DSG u zdravstveni sistem, a koje bi se prezentovalo delegatima Skupštine RLKJIS iz SIT zdravstvene zaštite.

3. Izveštaj predstavnika ovog PO sa sednice istoimenog PO LKS koja je održana dana 12.06.2019.godine.

Zaključak: Utvrđuje se da su članovi ovog PO upoznati sa usvojenim predlozima sa sednice istoimenog PO na nivou LKS, a koja je održana dana 12.06.2019.godine, a posebno sa onima koji su vezani za uvođenje IZIS-a u svakodnevni rad lekara.

Predsednik PO za SiT u drž.praksi

Spec.dr med. Zoran Puslojić