III redovna sednica PO, održana dana 24.06.2019.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.
Odluka: Dopunjava se predloženi dnevni red tako što tač.5.glasi“ Dopuna Plana rada PO za medicinsku etiku za 2019.godinu“, a pod tač.6. je „Razno“.
Menja se redosled predloženih tačaka, tako da tač.4. postaje tač.2.

1. Usvajanje zapisnika sa II redovne sednice četvrtog saziva PO za medicinsku etiku RLKJIS održane dana 12.02.2019. godine.

Odluka: Usvaja se zapisnik sa II redovne sednice četvrtog saziva PO za medicinsku etiku RLKJIS održane dana 12.02.2019. godine.

2. Informacije o odlukama PO za medicinsku etiku LKS ( izvestioci: predstavnici u PO LKS);

Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO informisani od strane predstavnika u istoimenom PO LKS, o temama sa poslednje sednice ovog PO-transplantaciji organa, eutanaziji, davanju pokolona lekarima, itd.

3.Novine u međunarodnim standardima etike- eutanazija: da ili ne?

Zaključak: Poseban odbor prihvata tekst Deklaracije Svetske medicinske asocijacije (VMA), usvojena oktobra 2018.godine kojim se potvrđuje čvrsto uverenje da je eutanazija u sukobu sa osnovnim etičkim principima medicinske prakse. Takođe se prihvata i stav SMA kojim se ohrabruju i lekari i medicinska udruženja, da se uzdrže od učešća u eutanaziji, čak i ako to nacionalni zakon dozvoljava ili dekriminalizuje pod određenim uslovima.
U oktobru mesecu predstoji održavanje Skupštine SMA u Gruziji, kada će se ova tema ponovo razmatrati.

4. Dopuna Plana rada PO za ME za 2019.godinu
Dr Irena Ignjatović je predložila da se u usvojeni Plan rada ovog PO, uvrste i teme surogata majčinstva i davanje, odnosno primanje poklona u svetlu novih odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i da se i dalje u kontinuitetu, PO bavi temom eutanazije.
Prisutni su saglasni sa pomenutim predlogom, te se donosi

Odluka: Dopunjava se Plan rada PO za medicinsku etiku RLKJIS, tako što se dodaju i teme -surogat majčinstva i davanje poklona lekarima, a bavljenje temom eutanazije ostaje kao redovna tema kojom će se ovaj PO baviti u ovoj godini.

5. Medikalizacija i farmakologizacija

Zaključak: S obzirom na činjenicu sve veće upotrebe lekova , kao i činjenice da se u praksi sve više propisuju i izdaju suplementi kao vid prevencije,te da je pacijent svakodnevno bombardovan reklamama o ovim preparatima, čime pacijent postaje potrošač i konzument,
PO zaključuje sledeće:
– Ostavlja se svakom lekaru kao pojedincu kao i farmaceutima i prepušta njihovoj savesti, da li će, i u kojoj meri opravdano propisivati, odnosno izdavati lekove pacijentima
– PO za medicinsku etiku smatra da je neophodno nakon studiozne analize, utvrditi da li i u kojoj meri, preventivna terapija, odnosno terapija lekovima, utiče na zdravlje pacijenta i produženje njihovog života.
– S obzirom na važnost teme, PO predlaže da se u organizaciji Lekarske komore, održi zajednički skup sa predstavnicima Farmaceutske komore, na kome bi se govorilo o medikalizaciji i farmakologizaciji i eventualno zauzeo zajednički stav.

Predsednik PO za medicinsku etiku RLKJIS
spec.dr.med. Slavica Mladenović,prim.