Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka. U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Članarina
30Aug
Članom 32. Zakona o komorama zdravstvenih radnika je propisano da su „ članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u Imenik ka...
Read More
Odjava
28Aug
Brisanje iz imenika RLKJIS zbog promene prebivališta na teritoriju druge RLK Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka, tj promeni adresu u ličnoj karti,...
Read More
KME
28Aug
Obaveštavamo Vas da je 12. decembra 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje l...
Read More
Prijava ustanove
28Aug
Prijava državne zdravstvene ustanove Državne zdravstvene ustanove su u obavezi da izvrše prijavu državne zdravstvene ustanovi nadležnoj regionalnoj Komo...
Read More
Solidarna pomoć
28Aug
Komisija Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, po pismenom zahtevu člana Komore, koji se nalazi u evidenciji te RLKJIS, razmatra zahtev i donos...
Read More
Obnova licence
21Aug
U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2...
Read More

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs