Obnova licence

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite zahtev za obnavljanje licence i Potvrdu o radu u zdravstvenoj delatnosti.

Izmena licencnog lista

Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Potvrde

Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Upis u imenik komore

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Obaveštenja za lekare

.....
Članarina
30Aug
Članom 32. Zakona o komorama zdravstvenih radnika je propisano da su „ članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u Imenik ka...
Read More
Odjava
28Aug
Brisanje iz imenika RLKJIS zbog promene prebivališta na teritoriju druge RLK Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka, tj promeni adresu u ličnoj karti,...
Read More
KME
28Aug
Obaveštavamo Vas da je 12. decembra 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje l...
Read More
Prijava ustanove
28Aug
Prijava državne zdravstvene ustanove Državne zdravstvene ustanove su u obavezi da izvrše prijavu državne zdravstvene ustanovi nadležnoj regionalnoj Komo...
Read More
Solidarna pomoć
28Aug
Komisija Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, po pismenom zahtevu člana Komore, koji se nalazi u evidenciji te RLKJIS, razmatra zahtev i donos...
Read More
Obnova licence
21Aug
U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2...
Read More

Contact Us

Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
018/292924
Jovana Skerlića 25, 18000 Niš
office@rlkjis.rs