Brisanje iz imenika RLKJIS zbog promene prebivališta na teritoriju druge RLK

Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka, tj promeni adresu u ličnoj karti, tako da više se pripada regionalnoj komori za jugoistočnu Srbiju, u koju je upisan, dužan je da promenu dostavi RLKJIS u roku od 30 dana.

Potrebna dokumentacija:

Brisanje iz imenika RLKJIS zbog nepostojanja obaveze za članstvom u LKS

Ukoliko ne postoji obaveza za članstvom u Komori ili član iz ličnih razloga više ne želi da bude član Komore, može da traži ispis iz Imenika LKS – RLK jugoistočne Srbije

Potrebna dokumentacija: