Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.
U imenik se upisuju samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji jugoistočne Srbije.

Lekar regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju dostavlja:

 1. ispunjen zahtev za upis
 2. ispunjen evidencioni list
 3. fotokopiju lične karte
 4. potvrdu ili ugovor o radnom angažovanju/za nezaposlene izvod iz evidencije nezaposlenih/za penzionere overena kopija resenja o penziji
 5. overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • diploma medicinskog fakulteta,
  • potvrda o položenom državnom ispitu,
  • diploma specijalizacije,
  • diploma uže specijalizacije,
  • potvrda o primarijatu, magisteriju ili doktoratu,
  • potvrda zdravstvene ustanove o stažu (za stažiste),
  • rešenje Ministarstva zdravlja o upisanoj specijalizaciji ili subspecijalizaciji (za specijalizante)
 6. fotokopije ili drugi primerak uplatnica o izmirenim naknadama prema Komori
 7. fotokopiju naloga računovodstvu za plaćanje članarine, overenog u računovodstvu
 8. jednu fotografiju (35 x 30 mm) za člansku kartu, sa imenom i prezimenom na poleđini

Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su dodatno da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Uputstvo za upis

Zahtev za upis

Zahtev za izdavanje licence za nezaposlene lekare

Zahtev za izdavanje licence za radno angažovane lekare

Evidencioni list

Nalog za obustavu članarine