Prijava državne zdravstvene ustanove

Državne zdravstvene ustanove su u obavezi da izvrše prijavu državne zdravstvene ustanovi nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu državne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

Prijava privatne zdravstvene ustanove

Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanovi nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu privatne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

  •   Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu privatne zdravstvene ustanove
  • Rešenje (ili overenu fotokopiju rešenja) Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje poslova zdravstvene delatnosti
  • Rešenje (ili overenu fotokopiju rešenja) o upisu u Registar privrednih subjekata
  • Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojim je osnivač privatne ustanove zaključio ugovor o redovnom ili dopunskom radu

Lekari zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač privatne zdravstvene ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

Prijava nezdravstvene ustanove koja zapošljava lekare

Osnivač privatne nezdravstvene ustanove, kao i direktor državne nezdravstvene ustanove koja zapošljava lekare dužne su da izvrše prijavu svoje ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu nezdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

Lekari zaposleni u nezdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač, odgovorno lice ili jedan od zaposlenih lekara te ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.