Za izdavanje potvrde iz službene evidencije RLKJIS ili „Certificate of good standing” potrebno je dostaviti popunjen zahtev i fotokopiju uplatnice za izdavanje potvrde.

Potvrdu možete dobiti:

  • u slučaju da Vam je zbog radnog angažovanja potreban dokaz da ste u postupuku izdavanja licence
  • ukoliko planirate radno angažovanje u inostranstvu, potreban Vam je „Certificate of good standing”
  • u pojedinačnim slućajevima kada Vam je potrebna potvrda da niste član komore (dostaviti kao prilog očitanu ličnu kartu i overenu kopiju diplome o završenom fakultetu)

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za izdavanje Good Standing sertifikata

Zahtev za izdavanje potvrde da niste upisani u evidenciju lekarske komore