Obaveštavamo Vas da je 12. decembra 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS”, br. 119/07, 23/09, 40/10 i 102/15).

Članom 10. navedenog Pravilnika predviđeno je da:

„Ako zdravstveni radnik po isteku licencne godine nije stekao minimum 10 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencne godine.”

Molimo Vas, da u cilju poštovanja ove odredbe, pri kraju svake licencne godine, u gorenavedenom roku, dostavite sertifikate o ostvarenim bodovima u istoj. Više nije prihvatljivo da se svi sertifikati dostavljaju pri kraju licencnog perioda od 7 godina, već je neophodno da sertifikate dostavljate u toku licencne godine u kojoj ste ih ostvarili.

Fotokopije sertifikata možete dostaviti lično ili poštom na adresu Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju (ul. Jovana Skerlića 25, 18000 Niš) ili putem e-pošte na adrese kme@rlkjis.rs.

Ukoliko imate pitanja, možete se obratiti Stručnoj službi RLKJIS na telefon: 018/292924, svakog radnog dana od 7:30 do 15,300 časova.

ZBIRNE TABELE ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE

OBAVEŠTENJA O PROGRAMIMA KME NA TERITORIJI RLKJIS