Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.


Privremena licenca se izdaje zdravstvenom radniku koji je strani državljanin, ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranih državljana u RS, ispunjava i sledeće uslove:

  • Da je dobio pismeni poziv od zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, za privremeno, odnosno povremeno obavljanje zdravstvene delatnosti;
  • Da ima licencu za rad, odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa države u kojoj ima prebivalište, odnosno boravište;
  • Da primenjuje zdravstvene tehnologije koje se obavljaju u RS, odnosno koje se ne primenjuju u RS a za koje je izdata dozvola za korišćenje novih zdravstvenih tehnologija u skladu sa ovim zakonom, odnosno da primenjuje metode i postupke lečenja, lekove i medicinska sredstva u sredstava u sladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite;

Privremenu licencu izdaje nadležna komora zdravstvenih radnika, na period od najduže 180 dana u toku jedne kalendarske godine.
Naknada za izdavanje privremene licence stranom državljaninu iznosi 10.000,00 dinara i uplaćuje se jednokratno na žiro račun Lekarske komore Srbije broj 160-279207-50.
Zdravstveni radnik je dobio privremenu licencu , ima pravo i na osiguranje za slučaj lekarske greške, u skladu sa zakonom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Fotokopija pasoša;
  • Popunjen zahtev za izdavanje privremene licence
  • Licenca matične države-fotokopija
  • Ugovor o radu -pozivno pismo za rad u Srbiji
  • Uplata naknade na 10.000,00 dinara
  • Ukoliko se lekaru prvi put izdaje privremena licenca, potrebno je da se upiše u Imenik komore.