Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.


Privremena licenca se izdaje zdravstvenom radniku koji je strani državljanin, ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranih državljana u RS, ispunjava i sledeće uslove:

 • Da je dobio pismeni poziv od zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, za privremeno, odnosno povremeno obavljanje zdravstvene delatnosti;
 • Da ima licencu za rad, odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa države u kojoj ima prebivalište, odnosno boravište;
 • Da primenjuje zdravstvene tehnologije koje se obavljaju u RS, odnosno koje se ne primenjuju u RS a za koje je izdata dozvola za korišćenje novih zdravstvenih tehnologija u skladu sa ovim zakonom, odnosno da primenjuje metode i postupke lečenja, lekove i medicinska sredstva u sredstava u sladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite;

Privremenu licencu izdaje nadležna komora zdravstvenih radnika, na period od najduže 180 dana u toku jedne kalendarske godine.
Naknada za izdavanje privremene licence stranom državljaninu iznosi 10.000,00 dinara i uplaćuje se jednokratno na žiro račun Lekarske komore Srbije broj 160-279207-50.
Zdravstveni radnik je dobio privremenu licencu , ima pravo i na osiguranje za slučaj lekarske greške, u skladu sa zakonom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Popunjen zahtev za izdavanje privremene licence;
 • Pismeni poziv od zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, za privremeno, odnosno povremeno obavljanje zdravstvene delatnosti, u kopiji;
 • Ugovor o radu sa stranim državljaninom, u kopiji;
 • Licenca, odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa iz države u kojoj strani državljanin ima prebivalište, u kopiji;
 • Potvrda da lekar nije osuđivan pred državnim organima i pred komorom, izdata od strane lekarske komore koja je licencu izdala, u kopiji;
 • Diplome o stečenom zvanju doktora medicine, završenoj specijalizaciji, užoj specijalizaciji koje strani državljanin poseduje, u kopiji
 • Dokaz o uplati administrativne takse, u kopiji
 • Isprava o identitetu, u kopiji

  OBRAZAC ZAHTEVA