Zdravstveni radnik koji je strani državljanin, može neposredno da obavlja zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u RS, u skladu sa ovim zakonom.


Privremena licenca se izdaje zdravstvenom radniku koji je strani državljanin, ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranih državljana u RS, ispunjava i sledeće uslove:

 • Da je dobio pismeni poziv od zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, za privremeno, odnosno povremeno obavljanje zdravstvene delatnosti;
 • Da ima licencu za rad, odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa države u kojoj ima prebivalište, odnosno boravište;
 • Da primenjuje zdravstvene tehnologije koje se obavljaju u RS, odnosno koje se ne primenjuju u RS a za koje je izdata dozvola za korišćenje novih zdravstvenih tehnologija u skladu sa ovim zakonom, odnosno da primenjuje metode i postupke lečenja, lekove i medicinska sredstva u sredstava u sladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite;

Privremenu licencu izdaje nadležna komora zdravstvenih radnika, na period od najduže 180 dana u toku jedne kalendarske godine.
Naknada za izdavanje privremene licence stranom državljaninu iznosi 10.000,00 dinara i uplaćuje se jednokratno na žiro račun Lekarske komore Srbije broj 160-279207-50.
Zdravstveni radnik je dobio privremenu licencu , ima pravo i na osiguranje za slučaj lekarske greške, u skladu sa zakonom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Popunjen zahtev za izdavanje privremene licence;
 • Pismeni poziv od zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, za privremeno, odnosno povremeno obavljanje zdravstvene delatnosti, u kopiji;
 • Ugovor o radu sa stranim državljaninom, u kopiji i kalendar angažovanja lekara (naduže za period od 180 dana u toku jedne kalendarske godine);
 • Licenca, odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa iz države u kojoj strani državljanin ima prebivalište, u kopiji;
 • Diplome o stečenom zvanju doktora medicine, završenoj specijalizaciji, užoj specijalizaciji koje strani državljanin poseduje, u kopiji
 • Potvrda da lekar nije osuđivan pred državnim organima i pred komorom (dokaz da protiv lekara nije pokrenut disciplinski postupak, odnosno da nije izrečena disciplinska mera pred nadležnim organima komore države čiji je državljanin), izdata od strane lekarske komore koja je licencu izdala, u kopiji;
 • Dokaz o uplati administrativne takse, u kopiji
 • Isprava o identitetu / pasoš, u kopiji
 • jedna fotografija 35×30

  OBRAZAC ZAHTEVA