PO ZA STRUČNA PITANJA I STRUČNI NADZOR RLKJIS

II redovna sednica Posebnog odbora, održana dana 28.01.2019.godine u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa I redovne sednice PO za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS  održane dana  28.11. 2018.godine.

Odluka: Usvaja se  zapisnik sa I redovne sednice PO za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS  održane dana  28.11. 2018.godine.

2. Predlog Plana rada PO za nastupajući period

Odluka: Usvaja se Predlog plana rada PO za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS.

Tekst usvojenog predloga Plana rada je sastavni deo ove Odluke.

3. Upoznavanje sa Pravilnikom o utvrđivanju predloga liste stručnih nadzornika.

Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO upoznati sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju predloga liste stručnih nadzornika.

4. Razmatranje Liste stručnih nadzornika za 2018.godinu-eventualno predlaganje stručnih nadzornika

Odluka: a) Na predloženoj Listi stručnih nadzornika za spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada koju sprovode instituti i zavodi za javno zdravlje, ima nadzornika koje nije predložila RLKJIS iako je u Listi tako navedeno. Po mestu rada, pretpostavka je da pripadaju RLKCZS.

Spisak lekara koji nisu predloženi od strane RLKJIS jer nisu njeni članovi je u prilogu ove Odluke.

 Odluka: b) Na predloženoj Listi stručnih nadzornika za spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada koju sprovode referentne zdravstvene ustanove, takođe postoji određeni broj lekara koje RLKJIS nije predložila, jer nisu njeni članovi.

Spisak lekara koji nisu članovi RLKJIS, je sastavni deo ove Odluke.

Na pomenutoj Listi, potrebno je izvršiti sledeće korekcije:

-dr Ljubinka Milošević, sa Liste nadzornika za hirurgiju- neplaćeno odsustvo zbog odlaska u inostranstvo

-dr Vladislav Simić, sa Liste nadzornika za ginekoliju- nema važeću licencu, jer mu je ista privremeno oduzeta

-dr Marijana Stojanović sa Liste nadzornika za oblast higijene- vodi se kao nestala i takođe nema važeću licencu

-dr Svetislav Pavlović sa Liste nadzornika za oblast higijene- nema važeću licencu

-dr Miodrag Stanković sa Liste nadzornika za specijalizaciju-Pedijatrija- ima završenu specijalizaciju iz dečje psihijatrije;

-dr Ružica Lilić sa Liste nadzornika za kliničku farmakologiju- preminula 14.11.2016.godine

-dr Anica Pavlović sa Liste nadzornika sa anestezilogiju- više nije član RLKJIS jer je odjavljena u RLK Beograda

-dr Vesna Andrejević sa Liste nadzornika za socijalnu medicinu, nije više član RLKJIS jer je takođe odjavljena u RLK Beograda

Odluka: v) Predložena lista stručnih nadzornika se dopunjava sledećim predlozima:

            -dr Dragiša Baraganović-spec.opšte hirurgije,  ZC Negotin

            -dr Bratislav Knežević, spec.opšte hirurgije, OB Prokuplje

            -dr Predrag Ivanović,spec.opšte hirurgije, OB Leskovac

            -dr Jovica Vučković, spec.opšte hirurgije, OB Leskovac

            -dr Ivan Ilić, spec.neurologije, OB Pirot

            -dr Blagica Đorić Stojčevski, OB Bor, spec.interne medicine, uža specijalizacija-kardiologija

            -prof.dr Boris Đinđić, spec.interne medicine-Med.fakultet Niš

            -dr Zoran Jovanović-spec.interne medicine, OB Pirot            

Predloženi nadzornici ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o utvrđivanju predloga liste stručnih nadzornika.

Predsednik PO za SP i SN

Spec.dr med. Goran  Bogdanović