PO ZA STRUČNA PITANJA I STRUČNI NADZOR RLKJIS

I redovna sednica ovog PO, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Odluka: Usvaja se Zapisnik sa konstritutivne sednice PO za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS, održane dana 31.08.2018.godine.

Odluka: Usvaja se Poslovnik o radu Po za stručna pitanja i stručni nadzor RLKJIS.

Zaključak: Konstatuje se da su članovi ovog Po upoznati sa aktivnostima, odnosno Izveštajem o radu ovog PO iz prethodnog saziva-

Odluka: Obavezuju se članovi PO, da za sledeću sednicu pripreme predlog Plana rada PO za 2019.godinu.                                                                           

Predsednik PO za SP i SN

Spec.dr med. Goran  Bogdanović