Komisija Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, po pismenom zahtevu člana Komore, koji se nalazi u evidenciji te RLKJIS, razmatra zahtev i donosi odluku u skladu sa Pravilnikom o isplati solidarne pomoći pod uslovom da je član Komore redovno plaćao članarinu, u sledećim slučajevima i pod uslovom da se ispune sledeći kriterijumi:

  • Za sve teške bolesti sa komplikacijama
  • Za nastupanje trajnog invaliditeta člana Komore
  • Ublažavanje posledica elementarnih nepogoda
  • Za pružanje pomoći članu Komore u slučaju smrti člana uže porodice (bračnog druga ili dece)
  • Za rođenje deteta člana Komore

  Pravilnik o solidarnoj pomoći

  Zahtev za solidarnu pomoć