Komisija Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, po pismenom zahtevu člana Komore, koji se nalazi u evidenciji te RLKJIS, razmatra zahtev i donosi odluku u skladu sa Pravilnikom o isplati solidarne pomoći pod uslovom da je član Komore redovno plaćao članarinu, u sledećim slučajevima i pod uslovom da se ispune sledeći kriterijumi:

 • Za sve teške bolesti sa komplikacijama
  • Zahtev, medicinska dokumentacija (ukoliko je član uže porodice u pitanju – izvod kao dokaz o srodstvu)
 • Za nastupanje trajnog invaliditeta člana Komore
  • Zahtev, važeće rešenje o stepenu invalidnosti
 • Ublažavanje posledica elementarnih nepogoda
  • Zahtev, dokaz o posledicama nepogode (slike, zapisnik ili potvrdu o šteti) – najkasnije 180 dana
 • Za pružanje pomoći članu Komore u slučaju smrti člana uže porodice (bračnog druga ili dece) – najkasnije 180 dana
  • Zahtev, Izvod iz MKU za pokojnika, određeni izvod kao dokaz o srodstvu
 • Za rođenje deteta člana Komore
  • Zahtev, Izvod iz matične knjige rođenih za dete – najkasnije 90 dana od rođenja
 • Za pomoć članovima Komore za polazak dece u prvi razred osnovne škole
  • Zahtev, Izvod iz matične knjige rođenih, potvrda škole o upisu u prvi razred osnovne škole
 • Za lečenje člana Komore i člana uže porodice u inostranstvu LKS
  • Zahtev, medicinska dokumentacija (ukoliko je član uže porodice u pitanju – izvod kao dokaz o srodstvu)
 • Za dete preminulog lekara, člana Komore, do navršene 18 godine života LKS
  • Zahtev, Izvod iz MKU lekara člana komore, izvod iz matične knjige rođenih za dete – dokumentaciju dostavlja drugi roditelj – najkasnije 180 dana

  Prečišćen tekst Pravilnika o solidarnoj pomoći 2023

  Pravilnik o solidarnoj pomoći 2022

  Zahtev za solidarnu pomoć