wČlanom 32. Zakona o komorama zdravstvenih radnika je propisano da su „ članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u Imenik kao i druge nadoknade za rad komore, u skladu sa zakonom.“

OBRAČUN ČLANARINE

Visina naknade za članarinu utvrđena je Odlukom Skupštine Lekarske komore Srbije.

  • Članarina za lekare redovne članove koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u državnim zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi iznosi 0,8% neto mesečne zarade, i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno.
  • Članarina za lekare dobrovoljne članove iznosi 0,8% od neto mesečne zarade, odnosno mesečnih primanja i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno
  • Članarina za nezaposlene lekare iznosi 10,00 dinara mesečno.
  • Plaćanja članarine privremeno se oslobađaju lekari koji ne ostvaruju dohodak zbog: porodiljskog odsustva, neplaćenog odsustva, služenja vojnog roka ili dužeg bolovanja od 60 dana, pri čemu su dužni da dostave odgovarajuću potvrdu Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju.

  Odluka Skupštine LKS o visini naknade za članarinu

UPLATA ČLANARINE

Članarina se uplaćuje na tekući račun RLK za jugoistočnu Srbiju broj 105-20338-28 uz obavezne naznake:

            -svrha uplate- naznaka perioda za koji se uplata vrši

            -poziv na broj ( PIB ustanove odnosno JMBG za članove)

Za uplaćenu članarinu, ustanova ( poslodavac) kod kojih je član Komore zaposlen, obavezni su da RLKJIS dostavljaju spiskove obustavljenih članarina na mesečnom nivou, a koji treba da sadrži sledeće podatke:

  1. Ime i prezime lekara
  2. JMBG
  3. Opštinu boravka
  4. Osnovicu obračuna
  5. Iznos obračunate i uplaćene članarine

Članarina se može uplaćivati i putem naloga za uplatu overenog u računovodstvu matične zdravstvene ustanove /OBRAZAC NALOGA/.

Neizvršavanje obaveze plaćanja članarine predstavlja osnov za prestanak članstva a na osnovu čl.21.st.1.tač.5. Statuta LKS.

Primer uplatnice za minimalnu članarinu