PO ZA SIT ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U DRŽ.PRAKSI
PLAN RADA ZA 2018/2019 GODINU

1. Aktivno učešće u predlaganju izmena i dopuna svih zakona iz oblasti zdravstva a koji se odnose na svakodnevni rad i status lekara u SIT zdravstvenoj zaštiti
2. Zalaganje za poboljšanje uslova rada lekara
3. Aktivno učešće u poboljšanju statusa i pololažaja lekara u društvu
4. Analiza primene IZIS-a i rad na poboljšanju i unapređenju postojećeg sistema
5. Pomoć lekarima pri uvođenju DSG u oblast sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite
6. Insistiranje i istrajnost na zahtevu za uvođenje medicinskih protokola za što veći broj najčešćih bolesti
7. Rad na poboljšanju Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama
8. Zalaganje da LKS dobije što veći značaj u zdravstvenom sistemu Srbije, odnosno da bez učešća Komore neće biti moguće donošenje kapitalnih odluka vezanih za lekarsku profesiju
9. Zalaganje za što efikasniji rad Lekarske komore Srbije u celini

Predsednik PO za SiT u drž.praksi
Spec.dr med. Zoran Puslojić