RS Lekarska komora Srbije
Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
Niš

P O S L O V N I K
O   R A D U   P O S E B N O G   O D B O R A
ZA SEKUNDARNU I TERCIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U DRŽAVNOJ PRAKSI

Na osnovu čl.34. čl.37. čl.49. i čl. 54. Statuta LKS, Poseban odbor za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi je na sednici održanoj 12.10.2018.godine u s v o j i o:

P O S L O V N I K
O R A D U P O S E B N O G O D B O R A
ZA SEKUNDARNU I TERCIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U DRŽAVNOJ PRAKSI

I – OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada, postupak odlučivanja i druga pitanja vezana za rad POSEBNOG ODBORA.
Član 2.
Poseban odbor je samostalni organ Komore.

I I – SASTAV I KONSTITUISANJE POSEBNOG ODBORA
Član 3.
Poseban odbor ima predsednika, potpredsednika i pet (5) članova, a čine ga isključivo lekari iz državne prakse.
Za obavljanje određenih poslova Poseban odbor može imenovati komisije, utvrđujući njihov sastav i zadatak.
Član 4.
Mandat predsednika i potpredsednika Posebnog odbora je (4) četiri godine.
Član 5.
Član Posebnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sednicama Posebnog odbora i da učestvuje u radu i odlučivanju.
Član Posebnog odbora koji je sprečen da prisustvuje sednici Posebnog odbora obavezan je da o tome blagovremeno obavesti Predsednika Posebnog odbora.
Član 6.
Član Posebnog odbora ima pravo i obavezu da u okviru nadležnosti Posebnog odbora, pokreće inicijative, daje predloge i postavlja pitanja.
Član 7.
Član Posebnog odbora ima pravo da bude obavešten o pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi obavljanja funkcije.

I I I – POSLOVI POSEBNOG ODBORA
Član 8.
Poseban odbor za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj lekarskoj praksi:
1) razmatra i predlaže mere za unapređenje kvaliteta, organizacije i dostupnosti sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite;
2) prati i učestvuje u pripremi standarda i normativa sekundarne i tercijarne zdravstvene delatnosti;
3) prati načine raspolaganja državnim zdravstvenim ustanovama u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj delatnosti;
4) zastupa interese lekara u ovim delatnostima pred osiguravajućim društvima;
5) stara se o uslovima rada i prinadležnostima lekara u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj delatnosti;
6) preporučuje minimalnu cenu zdravstvenih usluga u sekundarnoj i tercijarnoj delatnosti;
7) preduzima mere za suzbijanjenezakonitog rada lekara;
8) pokreće inicijativu prema nadležnim organima Komore o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarivanje ciljeva sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i RLKJIS;
9) daje mišljenje i predloge nadležnim organima Komore za pokretanje inicijative na aktivnosti Komore u cilju izmena i dopuna propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;
9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima Komore.

I V – NAČIN RADA POSEBNOG ODBORA
– Sazivanje sednice
Član 9.
Poseban odbor radi na sednicama.
Sednice saziva Predsednik Posebnog odbora 4 (četiri) puta godišnje, s tim što je predsednik obavezan da sazove sednicu ako to zahteva većina ukupnog broja članova Posebnog odbora sa pravom glasa, kao i predsednik istoimenog PO na nivou LKS ili Upravni odbor LKS.
Sednice se mogu održavati i u van sedišta RLKJIS, kao zajedničke sednice sa istoimenim PO drugih RLK.
Član 10.
Sednice Posebnog odbora se ne mogu zakazivati u dane državnih i značajnih verskih praznika.
Član 11.
Predlagač koji je zahtevao sazivanje sednice dostavlja materijal o pitanju zbog kojeg traži sazivanje sednice Posebnog odbora.
Član 12.
Poziv za sednicu Posebnog odbora sadrži naročito: predlog dnevnog reda, datum održavanja, mesto i vreme održavanja sednice.
Poziv za sednicu mora biti upućen članovima Posebnog odbora, po pravilu, najmanje 5 dana pre njenog održavanja.
Izuzetno, Predsednik Posebnog odbora može sazvati sednicu Posebnog odbora u roku kraćem od 5 dana, a dnevni red za ovu sednicu može predložiti na samoj sednici.
U naročito hitnim slučajevima, koji ne zahtevaju prethodnu raspravu, sednice se mogu održati i kao telefonske sednice.
-Tok sednice
Član 13.
Poseban odbor može odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova Posebnog odbora.
Odluke se usvajaju javnim glasanjem prostom većinom glasova članova Posebnog odbora.
Član 14.
Dnevni red sednice Posebnog odbora predlaže predsednik Posebnog odbora,
Predloženi dnevni red se utvrđuje na samoj sednici PO.
Član Posebnog odbora može predložiti da se na dnevni red sednice stavi određeno pitanje, ali je dužan obrazložiti hitnost predloga.

Član 15.
Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja predloženog dnevnog reda, prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja, prema utvrđenom redosledu.
Predsednik daje reč članovima i drugim učesnicima u radu na sednici, redosledom prijavljivanja.
Na sednici Posebnog odbora niko ne može govoriti pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika.
Član Posebnog odbora ili drugi učesnik u razmatranju određenih pitanja može govoriti samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. Ako se govornik udalji od dnevnog reda, predsednik će ga upozoriti.
Član 16.
Na sednici se obavezno ističe u kojoj pravnoj formi se glasalo za određeni predlog (odluka, mišljenje, zaključak, predlog i sl.).
Svi usvojeni predlozi, odluke i inicijative ovog PO moraju biti pravno uobličeni i zasnovani na propisima koji direktno regulišu konkretnu inicijativu.
Usvojene odluke i predlozi PO se dostavljaju istoimenom PO na nivou LKS i regionalnim PO, direktoru i Upravnom odboru LKS a takođe se objavljuju na sajtu RLKJIS.
Član 17.
O radu sednice se vodi zapisnik. Svaka sednica se tonski snima.
Zapisnik vodi lice zaposleno u Stručnoj službi RLKJIS.
Nakon završene sednice zapisnik potpisuje predsednik, a jedan primerak zapisnika se dostavlja Stručnoj službi RLKJIS, odnosno arhivi.

Član 18.
Zapisnici sa svake sednice dostupni su organima upravljanja RLKJIS.

Član 19.
Ako predlagač nije prisutan sednici Posebnog odbora, a Poseban odbor oceni da je njegovo prisustvo neophodno, Poseban odbor može odložiti raspravu i obavestiti predlagača da je obavezan da bude prisutan sednici ili zatražiti i pismeno obrazloženje.
Član 20.
Poseban odbor podnosi izveštaj o svom radu Skupštini RLKJIS, o svim pitanjima koja su bila predmet rasprave na sednici Posebnog odbora, kao i o zaključcima ili drugim stavovima koje je Poseban odbor doneo.

V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.
Izmene i dopune se vrše na način i po postupku donošenja ovog Poslovnika.
Član 22.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

Niš,12.10.2018.
Predsednik Posebnog odbora
Spec.dr med. Zoran Puslojić