POSEBAN ODBOR ZA SEKUNDARNU I TERCIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS

I redovna sednica PO, održana dana 12.10.2018.godine sa početkom u 13,00 sati u Nišu.

 

1.Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice PO ze sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održane dana 31.08. 2018.godine.
Odluka: Usvaja se zapisnik sa konstitutivne sednice PO ze sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS održane dana 31.08. 2018.godine.

2.Usvajanje Poslovnika o radu PO
Odluka: Usvaja se Poslovnik o radu PO za SIT zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS.
Predlog: Predlaže se istoimenim PO na nivou ostalih RLK, da u svoje Poslovnike o radu unesu odredbu čl.16.st.3.Poslovnika o radu ovog PO koja glasi: „ Usvojene odluke i predlozi PO se dostavljaju istoimenom PO na nivou LKS i regionalnim PO, direktoru i UO LKS a takođe se objavljuju i na sajtu RLKJIS.“

3. Izveštaj o radu PO za SIT u državnoj praksi za 2017.godinu
Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO upoznati sa Izveštajem o aktivnostima ovog PO u 2017.godini.

4. Predlog Plana rada PO za nastupajući period
Odluka: Usvaja se Plan rada PO za SIT zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS za 2018/2019 godinu.
Plan rada je sastavni deo ove odluke, a tekst Plana objaviti na sajtu RLKJIS.

Predsednik PO za SiT u drž.praksi
Spec.dr med. Zoran Puslojić