POSEBAN ODBOR ZA MEDICINSKU ETIKU RLKJIS

I redovna sednica održana dana 26.09.2018.godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu RLKJIS u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice četvtog saziva PO za medicinsku etiku RLKJIS održane dana 31.08. 2018. godine.
Odluka: Usvaja se zapisnik sa konstitutivne sednice četvtog saziva PO za medicinsku etiku RLKJIS održane dana 31.08. 2018. godine.
2.Usvajanje Poslovnika o radu PO za medicinsku etiku.
Odluka: Usvaja se Poslovnik o radu PO za medicinsku etiku RLKJIS.
3. Usvajanje Izveštaja o radu PO za medicinsku etiku za 2017.godinu
Odluka: Usvaja se Izveštaj o radu PO za ME za 2017.godinu.
4. Usvajanje predloga Plana rada PO za medicinsku etiku
Odluka: Do kraja 2018.godine, obraditi temu „pretpostavljene saglasnosti“ za doniranje organa, a na osnovu novog Zakona o presađivanju ljudskih organa, i zauzeti stav u skladu sa Kodeksom medicinske etike Lekarske komore Srbije.
Za 2019.godinu, usvojiće se poseban Plan rada koji će obuhvatiti nove teme kao i neke neobrađene teme iz prethodnog perioda.
5. Analiza teksta Hipokratove zakletve
Zaključak: Članovi ovog PO smatraju da je novi tekst Hipokratove zakletve štur i nedovoljno obrađen, te će do sledeće sednice analizirati pomenuti tekst, nakon čega će se rezultat te analize, kao stav ovog PO, objaviti na sajtu RLKJIS radi upoznavanja članstva.

Predsednik PO za medicinsku etiku RLKJIS
spec.dr.med. Slavica Mladenović,prim.