РС Лекарска комора Србије
Regionalna lekarska komora za jugoistočnu Srbiju
Niš

P O S L O V N I K

O   R A D U   P O S E B N O G   O D B O R A

Z A   M E D I C I N S K U    E T I K U

Na osnovu čl.34. čl.40. čl.49. i čl. 54. Statuta LKS Poseban odbor za medicinsku etiku RLKJIS je na sednici održanoj dana 26.09.2018.godine u s v o j i o:

P O S L O V N I K
O R A D U P O S E B N O G O D B O R A
Z A M E D I C I N S K U E T I K U

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada, postupak odlučivanja i druga pitanja vezana za rad POSEBNOG ODBORA.

Član 2.

Poseban odbor je samostalni organ Komore.

I I – SASTAV I KONSTITUISANJE POSEBNOG ODBORA

Član 3.

Poseban odbor ima predsednika, potpredsednika i pet (5) članova uz ravnopravnu zastupljenost predstavnika državne i privatne lekarske prakse.
Za obavljanje određenih poslova Poseban odbor može imenovati komisije, utvrđujući njihov sastav i zadatak.

Član 4.

Mandat predsednika i potpredsednika Posebnog odbora je (4) četiri godine.

Član 5.

Član Posebnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sednicama Posebnog odbora i da učestvuje u radu i odlučivanju.
Član Posebnog odbora koji je sprečen da prisustvuje sednici Posebnog odbora obavezan je da o tome blagovremeno obavesti predsednika Posebnog odbora.

Član 6.

Član Posebnog odbora ima pravo i obavezu da u okviru nadležnosti Posebnog odbora, pokreće inicijative, daje predloge i postavlja pitanja.

Član 7.

Član Posebnog odbora ima pravo da bude obavešten o pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi obavljanja funkcije.

I I I – POSLOVI POSEBNOG ODBORA

Član 8.

Poseban odbor за medicinsku etiku:

1) прати поштовање правила Кодекса медицинске етике од стране чланова RLKJIS;

2) прати међународне стандарде медицинске етике;

3) предлаже измене и допуне Кодекса медицинске етике;

4) даје мишљења и тумачења о значењу правила Кодекса медицинске етике;

5) обавештава и покреће иницијативу према nadležnim organima о свим питањима из своје делатности која су од значаја за остварење циљева и задатака RLKJIS;

6) обавља и друге послове у складу са законом, sтатутом и општим актима Коморе.

I V – NAČIN RADA POSEBNOG ODBORA

– Sazivanje sednice

Član 9.

Poseban odbor radi na sednicama.
Sednice saziva predsednik Posebnog odbora 4 (četiri) puta godišnje.
Sednice se mogu održavati i u sedištima drugih RLK, kao zajedničke sednice sa istoimenim PO druge RLK.
Predsednik je obavezan da sazove sednicu PO ako to zahteva većina ukupnog broja članova Posebnog odbora sa pravom glasa.

Član 10.

Sednice Posebnog odbora se ne mogu zakazivati u dane državnih i značajnih verskih praznika.

Član 11.

Predlagač koji je zahtevao sazivanje sednice dostavlja materijal o pitanju zbog kojeg traži sazivanje sednice Posebnog odbora.

Član 12.

Poziv za sednicu Posebnog odbora sadrži naročito: predlog dnevnog reda, datum održavanja, mesto i vreme održavanja sednice.
Poziv za sednicu mora biti upućen članovima Posebnog odbora, po pravilu, najmanje 5 dana pre njenog održavanja.
Izuzetno, predsednik Posebnog odbora može sazvati sednicu Posebnog odbora u roku kraćem od 5 dana, a dnevni red za ovu sednicu može predložiti na samoj sednici.
U naročito hitnim slučajevima za koje nije potrebna prethodna rasprava, sednica se može održati i kao telefonska sednica.

-Tok sednice

Član 13.

Poseban odbor može odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova Posebnog odbora.
Odluke se usvajaju javnim glasanjem prostom većinom glasova članova Posebnog odbora.

Član 14.

Dnevni red sednice Posebnog odbora predlaže predsednik Posebnog odbora, a utvrđuje se na sednici.
Član Posebnog odbora može predložiti da se na dnevni red sednice stavi određeno pitanje, ali je dužan obrazložiti hitnost predloga.

Član 15.

Nakon utvrđivanja kvoruma za rad i usvajanja predloženog dnevnog reda, prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja, prema utvrđenom redosledu.
Predsednik daje članovima i drugim učesnicima u radu na sednici reč, redosledom prijavljivanja.
Na sednici Posebnog odbora niko ne može govoriti pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika.
Član Posebnog odbora ili drugi učesnik u razmatranju određenih pitanja može govoriti samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. Ako se govornik udalji od dnevnog reda, predsednik će ga upozoriti.

Član 16.

Na sednici se obavezno ističe u kojoj pravnoj formi se glasalo za određeni predlog (odluka, mišljenje, zaključak, predlog i sl.).
Sve usvojene odluke, zaključke i sl.objavljuju se na sajtu RLKJIS.

Član 17.

O radu sednice se vodi zapisnik.
Zapisnik vodi lice zaposleno u stručnoj službi RLKJIS.
Nakon završene sednice zapisnik potpisuje predsednik, a jedan primerak zapisnika se dostavlja Stručnoj službi RLKJIS, odnosno arhivi.

Član 18.

Zapisnici sa svake sednice dostupni su organima upravljanja RLKJIS.

Član 19.

Ako predlagač nije prisutan sednici Posebnog odbora, a Poseban odbor oceni da je njegovo prisustvo neophodno, Poseban odbor može odložiti raspravu i obavestiti predlagača da je obavezan da bude prisutan sednici ili zatražiti i pismeno obrazloženje.

Član 20.

Poseban odbor podnosi izveštaj o svom radu Skupštini RLKJIS, o svim pitanjima koja su bila predmet rasprave na sednici Posebnog odbora, kao i o zaključcima ili drugim stavovima koje je Poseban odbor doneo.

V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Izmene i dopune se vrše na način i po postupku donošenja ovog Poslovnika.

Član 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

Niš-26.09.2018. Predsednik Posebnog odbora
Spec.dr med Slavica Mladenović, prim.