Lekar je u obavezi da podnese zahtev za promeni licencnog lista ukoliko dođe do:

  • promene imena ili prezimena
  • završi specijalizaciju ili užu specijalizaciju
  • sticanja zvanja (primarijus, docent, magistarm doktor nauka)
  • promene prebivališta (promene adrese u ličnoj karti) na teritoriju druge regionalne komore
  • gubitka ili oštećenja licencnog lista

Uz zahtev za izmenu licencnog lista potrebno je da dostavi i dokaze o nastaloj promeni.

  • za promenu imena/prezimena – izvod iz matične knjige venčanih ili fotokopiju lične karte
  • za promenu zbog završene specijalizacije/uže specijalizacije/sticanja zvanja magistra/sticanja zvanja doktor nauka – overenu fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji/užoj specijalizaciji/magistraturi/doktoratu
  • za promenu zbog sitcanja zvanja primarijusa/nastavnog zvanja – overenu fotokopiju Rešenja o sticanju zvanja
  • za promenu prebivališta – dostavlja kopiju lične karte

Zahtev za izmenu licencnog lista