POSEBAN ODBOR ZA PZZ U PRIVATNOJ PRAKSI RLKJIS

I redovna sednica  PO, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati u sedištu RLKJIS na Medicinskom fakultetu u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice PO ze primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi RLKJIS  održane dana  31.08. 2018.godine.

Odluka: Usvaja se  zapisnik sa konstitutivne sednice PO ze primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi RLKJIS  održane dana  31.08. 2018.godine.

2.Usvajanje Poslovnika o radu PO.

Odluka: Usvaja se Poslovnik o radu  PO za PZZ u privatnoj praksi RLKJIS.

Predlog: Predložiti istoimenim PO svih RLK da u svoje Poslovnike o radu unesu odredbu čl.16.st.3.Poslovnika ovog PO koja glasi:“ Usvojene odluke i predlozi PO se dostavljaju istoimenom PO na nivou LKS, regionalnim PO, direktoru i Upravnom odboru LKS.“

3. Izveštaj o radu PO za 2017.godinu.

Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO, kroz Izveštaj o radu za 2017.godinu, upoznati sa dosadašnjim aktivnostima ovog PO iz prethodnog saziva.

4. Predlog Plana rada PO za nastupajući period

Odluka: Usvaja se Plan rada ovog PO za 2019.godinu koji je istovetan sa Planom rada za 2018.godinu, uz dopunu u tač.2. tako da se nakon reči „lokalnom samoupravom“ dodaju i reči :“kao i osnivačima i zaposlenima u ustanovama PZZ u privatnoj praksi“.                                                                  

Predsednik PO za PZZ u priv.praksi

Spec.dr med. Irena Mitić