PO ZA MEDICINSKU ETIKU RLKJIS

II redovna  sednica održana dana 12.02.2019.godine u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa I redovne sednice četvrtog saziva PO za medicinsku etiku RLKJIS održane dana 26.09.2018. godine.

Odluka: Usvaja se  zapisnik sa I redovne sednice četvrtog saziva PO za medicinsku etiku RLKJIS održane dana 26.09.2018. godine.

2. Usvajanje predloga Plana rada PO za medicinsku etiku

Odluka: Usvaja se Plan rada PO za medicinsku etiku, sa dopunom-„nasilje nad lekarima“. Tekst Plana rada je sastavni deo odluka.

3.Informacije o odlukama PO za medicinsku etiku LKS

Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO upoznati sa predlozima i odlukama istoimenog PO na nivou Lekarske komore Srbije.

4. Analiza Zakona o presađivanju ljudskih organa ( deo koji se odnosi na saglasnost potencijalnog davaoca) u odnosu na Kodeks medicinske etike LKS).

Predlog: Predlaže se usklađivanje odredbe člana 32. Kodeksa medicinske etike LKS, sa odredbom člana 23.st.1.Zakona o presađivanju ljudskih organa, tako da glasi:“  Uzimanje         ljudskih organa sa umrlog lica radi presađivanja, moguće je ukoliko se punoletni poslovno sposoban davalac pre smrti nije tome usmeno ili u pismenom obliku, za života protivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.“

S obzirom da se odredbe Kodeksa medicinske etike LKS, moraju usklađivati sa odgovarajućim propisima, ovakva izmena u Kodeksu je neophodna, s tim da ovaj PO zadržava svoj ranije zauzet stav da je za slučajeve presađivanja organa, neophodan pisani i informisani pristanak davaoca kao jedini izraz slobodne volje .

5. Predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti- deo koji se odnosi na izdavanje i oduzimanje licence

Zaključak: Članovi PO podržavaju predložene izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, date u čl.182.st.1.tač.4. i čl.185.st.1.tač.4.i 5, a koje se odnose na uslove za izdavanje i oduzimanje licence.

Obrazloženje: Predlogom ZZZ u čl.182.stav1.tač.4.kao i čl.185. st.1. tač.5. je predviđeno da Komora izdaje, odnosno oduzima  licencu lekaru ukoliko „pravnosnažnom odlukom nije osuđen za umišljajno krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 godina ili teža, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno da mu nije izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lekčenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili na slobodi, obavezno lečenje narkomana i obavezno lečenje alkoholičara.“

Sa etičkog aspekta, uvođenje novih osnova za izdavanje i oduzimanje licence ( mere bezbednosti lečenja alkoholičara i narkomana), su opravdane jer u praksi ima slučajeva koji nameću potrebu uvođenja ovih osnova.

Predlogom čl.185.st.1.tač.4. je predviđeno da Komora po službenoj dužnosti oduzima licencu lekaru ako“je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen za umišljajno krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci ili teža, odnosno za krivično delo protiv zdravlja ljudi“.

PO podržava navedeni predlog jer je precizniji od dosadašnje formulacije „nedostojnosti“ lekara kao razloga za oduzimanje licence, s obzirom da je sam pojam nedostojnosti bio neprecizan, široko formulisan i  neadekvatno tumačen u postupcima pred sudovima časti, tako da se njegovo izostavljanje u predloženom članu Zakona,  od strane PO, podržava.

 

Predsednik PO za medicinsku etiku RLKJIS

spec.dr.med. Slavica Mladenović,prim.