POSEBAN ODBOR ZA JZ I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS

III redovna sednica održana 22.04.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu

1.Usvajanje zapisnika sa II sednice PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS  održane dana  07.03. 2019.godine.

Odluka: Usvaja se zapisnik sa II sednice PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS  održane dana  07.03. 2019.godine.

2. Razmatranje predloga istoimenog PO RLK Vojvodine, za korekciju kapitacione formule u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- predlaganje izmena i dopuna.

Nakon razmatranja odluke istoimenog PO RLK Vojvodine, vezane za korekciju kapitacione formule, PO donosi sledeću

Odluku: PO u načelu podržava predložene izmene, odnosno korekcije postojeće kapitacione formule koje su date od strane istoimenog PO RLK Vojvodine, uz sledeće predloge:

Faktor registracije: PO podržava predlog da treba uvesti faktor korekcije u odnosu na oboljenja, sa obrazloženjem da je u gradovima većina populacije radno aktivna i da živi pod svakodnevnim stresom, što svakako dovodi do raznih oboljenja, koja bi trebalo da se uvedu kao korektivni faktor u kapitacionoj formuli.

Kvalitet: U delu koji se odnosi na skrining, trebalo bi uzeti u obzir pregled pacijenata koji imaju povećan rizik na postojanje šećerne bolesti utvrđene skriningom, jer to u stvari i predstavlja posebnu zdravstvenu uslugu koja bi trebalo da bude obuhvaćena kapitacijom u ovom delu.

U delu vakcinacije protiv gripa pacijenata starijih od 65 godina, treba dodati i mlađu populaciju koja pripada tzv.“rizičnim grupama“, dakle bez ograničenja starosne dobi u ovom delu.

-Parametri na koje lekar ne može da utiče- ovde treba uvesti razvrstavanje domova zdravlja po veličini, s obzirom na to da u gradovima gde postoje veći domovi zdravlja, pacijent ima na raspolaganju nekoliko varijanti i mogućnosti izbora pri pružanju zdravstvene usluge, dok u manjim mestima i manjim zdravstvenim ustanovama u kojima nema npr.laboratorije ili određenih specijalnosti,  pacijent nema takvih mogućnosti pa je uskraćen za dostupnost zdravstvene zaštite. Time se onemogućava realizacija načela dostupnosti zdravstvene zaštite svim pacijentima, bez obzira na to gde žive.

kriterijum „pritisak niži od 140/90, ne bi trebalo uvoditi u kapitacionu formulu

Služba hitne medicinske pomoći:

-Telefonski savet bi trebalo fakturisati kao kratku posetu jer to zapravo i jeste posebna zdravstvena usluga.

Opšte sugestije:

-Predlog da se formira cenovnik novih usluga je zastarela primedba koju treba izostaviti s obzirom da takav cenovnik već postoji.

-Evidentiranje umrlih pacijenata predstavlja tehnički problem koji bi se rešio uvođenjem kvalitetnijeg informacionog sistema.

3. Upoznavanje sa usvojenim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Zaključak. Članovi PO su upoznati sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osigaranju, i saglasni su da se na nekoj od narednih sednica ovog PO, pomenuti zakoni detaljnije analiziraju i pripreme eventualni predlozi izmena i dopuna.

S tim u vezi, razmatrane su i odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove,odnosno čl.52. koji glasi da“zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo radi prisustvovanja sastancima i sednicama sindikata, kao i na poziv državnih organa, jedinica lokalne samouprave i pravosudnih organa“, pa se usvaja sledeći:

Predlog: Predlaže se dopuna čl.52. PKU za zdravstvene ustanove, tako što će se nakon reči „sednicama sindikata“ dodati i „nadležne komore“.

Obrazloženje: Komore su ustanovljene Zakonom o komorama zdravstvenih radnika kao vid obaveznog učlanjenja lekara, za razliku od sindikata, te u tom smislu moraju imati mesto u čl.52.PKU, jer se u okviru komora održavaju sednice i sastanci organa komore, čiji članovi moraju odsustvovati sa rada i prisustvovati istima.

Predsednik PO za JZ i PZZ u drž.praksi

 Prof.dr Zoran Milošević