POSEBAN ODBOR ZA JAVNO ZDRAVLJE I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS

II redovna sednica ovog Posebnog odbora, održana dana 07.03.2019.godine u sedištu RLKJIS u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa I sednice PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS  održane dana  28.11. 2018.godine.

Odluka: Usvaja se zapisnik sa I sednice PO za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS  održane dana  28.11. 2018.godine.

2. Predlog Plana rada PO za nastupajući period

Odluka: Usvaja se Plan rada PO za JZ i PZZ u državnoj praksi za 2019.godinu.

Tekst Plana rada je sastavni deo odluke.

3. Upoznavanje sa predlozima Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO upoznati sa predloženim tekstovima Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Zaključak: U vezi čl.17.st.2. i tač.15.istog člana iz Predloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji predviđa da sredstva za organizovanje i sprovođenje redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada, obezbeđuju nadležne komore, članovi ovog PO smatraju da,ukoliko se ovakav predlog usvoji, sredstva za navedenu namenu, koja su predviđena budžetom RS, treba preusmeriti nadležnim komorama, kako bi mogle da realizuju navedenu obavezu finansiranja spoljnjeg nadzora.

Predsednik PO za JZ i  PZZ u drž.praksi

Prof.dr Zoran Milošević