POSEBAN ODBOR ZA JAVNO ZDRAVLJE I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI

 

I redovna sednica ovog PO, održana dana 28.11.2018.godine sa početkom u 12,00  sati na Medicinskom fakultetu u Nišu.

1.Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS  održane dana  31.08. 2018.godine.

Odluka: Usvaja se  zapisnik sa konstitutivne sednice PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS  održane dana  31.08. 2018.godine.

2. Usvajanje Poslovnika o radu PO

Odluka: Usvaja se Poslovnik o radu PO za JZ i PZZ u državnojh praksi RLKJIS.

3. Izveštaj o radu PO za primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi za 2017.godinu.

Zaključak: Konstatuje se da su članovi PO, kroz Izveštaj o radu za 2017.godinu,  upoznati sa aktivnostima ovog PO iz prethodnog saziva.

4. Predlog Plana rada PO za nastupajući period

Zaključak: Za sledeću sednicu PO pripremiti predlog Plana rada PO za 2019.godinu.

Zadužuje se Stručna služba RLKJIS da elektronskim putem prosledi članovima ovog PO, poslednji Plan rada PO iz prethodnog saziva/za 2016.godinu/, kako bi svi članovi novog PO mogli da dostave svoje predloge za dopunu Plana,  predsedniku ovog PO.                                                                            

Predsednik PO za PZZ u drž.praksi

Prof.dr Zoran Milošević