P L A N    R A D A

POSEBNOG ODBORA  ZA JZ I PZZ U DRŽAVNOJ PRAKSI RLKJIS ZA 2019.GODINU

            U skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Statutom Lekarske komore Srbije, kao i Poslovnikom o radu, Poseban odbor za javno zdravlje i primarnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi RLKJIS, za 2019.godinu, planira sledeće aktivnosti:

 

  1. Uključenje PO u aktivnosti vezane za uvođenje platnih razreda u zdravstvu
  2. Razmatranje trenutnog statusa doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,odnosno uslova rada kao i pokretanje inicijative za uvođenje njihovog statusa kao službenog lica.
  3. Razmatranje aktuelnih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za obavljanje delatnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- Kapitacione formule; Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta,načinu izdavanja i propisivanja lekova na recept, uključujući i elektronsko vođenje kartona; Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite, Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga u PZZ i tabele mera izvršenja, u smislu proširenja nomenklature i na neke zdravstvene usluge koje ista ne obuhvata, kao i u smislu povećanja cena pojedinih zdravstvenih usluga koje se pružaju u PZZ.
  4. Posebno razmatranje Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu, u delu koji sadrži odredbe o paketu zdravstvenih usluga za pacijente u PZZ i uključenje predstavnika PZZ Lekarske komore u izradu navedenog akta.
  5. Nastavak aktivnosti na predlaganju izmena i dopuna aktuelnih propisa iz oblasti zdravstva u domenu nadležnosti ovog PO- Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o komorama zdravstvenih radnika, kao i uključenje u postupak izmena i dopuna Statuta LKS.
  6. Predlaganje izmena i izrada vodiča dobre prakse u delu koji je zajednički za doktore medicine  različitih specijalnosti.
  7. Aktivno učešće predstavnika Lekarske komore u izradi kadrovskih planova za narednu godinu.
  8. Aktivnosti usmerene na unapređenje KME za članove Komore.
  9. Uvođenje pojedinih oblika međunarodne saradnje na nivou PZZ radi kontakata sa kolegama i prikupljanja informacija o statusu doktora medicine iz PZZ iz okruženja.

 

   Predsednik PO za JZ i PZZ u drž.praksi

Prof.dr. Zoran Milošević