KME bodovi

Na osnovu Procedure upisa, izdavanja/obnavljanja licenci za vreme vanrednog stanja donete od strane direktora Lekarske komore Srbije dana 24.03.2020.godine, u LKS i RLK biće primenjivane sledeće procedure:


ZA UPIS U IMENIK LKS I IZDAVANJE PRVE LICENCE

Zahtev za upis se predaje nadležnoj REGIONALNOJ KOMORI na osnovu mesta prebivališta.

Lekar Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju dostavlja elektronskim putem na mail office@rlkjis.rs sledeću skeniranu dokumentaciju:

  • Ispunjen zahtev za upis
  • Ispunjen evidencioni list (čitko napisati mail adresu štampanim slovima)
  • Fotokopiju lične karte
  • Diplomu medicinskog fakliteta-uverenje o završenom faklitetu
  • Potvrdu-uverenje o položenom stručnom ispitu
  • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis na račun RLKJIS (primer uplatnice)
  • Jednu fotografiju (35 x 30 mm) za člansku kartu
  • Ispunjen zahtev za izdavanje licence (za zaposlene / nezaposlene)
  • Dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje licence na račun Lekarske komore Srbije (primere uplatnice)

Nakon okončanja vanrednog stanja, lekari koji su u ovom periodu upisani u Komoru u obavezi su da nadležnoj komori dostave overene fotokopije diplome – uverenja o završenom medicinskom faklitetu, potvrde-uverenja o položenom stručnom ispitu.


ZA OBNOVU LICENCE

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja licence RLKJIS dostavite:

Zahtev i potrebne dokaze za obnavljanje licence se podnose putem elektronske pošte na mail adresu: office@rlkjis.rs

Molimo Vas da nakon prijema Rešenja o upisu/Rešenja o ispunjenosti uslova za izdavanje /obnovu licence RLKV dostavite elektronskim putem, potvrdu da ste rešenje primili kao da se odričete prava žalbe na isto.

Lekarima će Rešenje o izdavanju licence i Rešenje o obnovi licenece biti dostavljeno elektronskom poštom od strane Lekarske komore Srbije.


ZA PROMENU PREBIVALIŠTA

ZA IZDAVANJE POTVRDA

Zahteve za izdavanje ostalih potrebnih potvrda (o članstvu u LKS, dobrom vladanju (Good Standing) i dr) sa dokazom o uplati predviđene naknade, takođe, je potrebno slati elektronskim putem RLKJIS na gore naznačenu mail adresu .

Zahtevi za upis u Komoru, izdavanje licence, obnovu licence ,izdavanje potvrda i promenu licencnog lista nalaze se na internet prezentaciji RLKJIS.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Stručnoj službi RLKJIS na telefone 018 292924, 018 292925 i 018 292926 kao i elektronskom poštom na office@rlkjis.rs.
Takođe se možete obratiti i Lekarskoj komori Srbije na telefone 011 36 26 185 i 011 36 26 187 i putem elektronske pošte na info@lks.org.rs.